ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 บ้านหนองคล้า (สายบ้านนายจำปา ไปบ้านนายเต้า กว้าง 4 ม. ยาว 73 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 292 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.ยาว 73 ม. หนา 0.15 ม. หรือจำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า 10.95 ลบ.ม.ตามแบบมาตราฐาน ทต.สิริเสนางค์

Share on Line
Share on Pinterest