วันที่ 23 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลสิริเสนางค์ ได้จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมระดับตำบล) เพื่อทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ณ ห้องประชุมจันทร์ผา โรงเรียนเสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม ประกอบด้วย สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนประชาคมทุกภาคส่วน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ตัวแทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นการเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และมีโครงการพัฒนาที่เกิดจากปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นโดยแท้จริง

Share on Line
Share on Pinterest