ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำเเผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570) ร่างเเผนการจัดทำเเผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570) ร่างเเผนการจัดทำเเผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570) ร่างเเผนการจัดทำเเผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570) ร่างเเผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 เเละพิจารณาจัดทำร่างเเผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565

Share on Line
Share on Pinterest