วิสัยทัศน์  (Vision)

 

"สิริเสนางค์ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี

สืบสานประเพณีวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นท้องถิ่นธรรมาภิบาล"

Share on Line
Share on Pinterest