thumbs
นางวันดี จำปาพรม
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชกานแทนปลัดเทศบาลตำบลสิริเสนางค์
080-3011347
default
(ว่าง)
รองปลัดเทศบาลตำบลสิริเสนางค์

default
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด

thumbs
นางสุชาดา แสนสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
097-3425437
thumbs
นางวันดี จำปาพรม
ผู้อำนวยการกองคลัง
080-3011347
thumbs
นายวีระยุทธ หลินหะตระกูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
083-9946717
thumbs
นางสาววรัญญา จำปาเนตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
080-1544369

Share on Line
Share on Pinterest