default
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด

thumbs
นายวัฒนา นรารักษ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
thumbs
นางลัดดา สารธิมา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

thumbs
นางรัตติกรณ์ ทิพย์ดารา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

thumbs
นางสาวจันธิมา ชาวนา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

default
(ว่าง)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

thumbs
นางสาวดรุณี ศรีอุบล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

thumbs
นายกันตินันท์ พิมพ์โพธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

thumbs
นายพงษ์พจน์ เจริญรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

thumbs
นายวิทยา จันทร์สอน
เจ้าพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

thumbs
นายวินัยวัฒน์ บุญนูน
พนักงานขับรถยนต์

thumbs
นายจิระพงศ์ หลักศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

thumbs
นายบุญโชค อ้วนดี
พนักงานคนงานทั่วไป

thumbs
นางวีรยา ยุบล
พนักงานคนงานทั่วไป
(ปฏิบัติงานแม่บ้าน)

thumbs
นายชนะ นาสูง
พนักงานขับเครื่องจักร ขนาดเบา

thumbs
นางสาวพัชชา ทัศบุตร
พนักงานคนงานทั่วไป
(ปฏิบัติงานกิจการสภา)

thumbs
นางสาวกันยารัตน์ ไชยรักษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

thumbs
นายธงไชย บุปผาดา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(กู้ชีพกู้ภัย)

thumbs
นายจิตติพงษ์ กมลรัตน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(กู้ชีพกู้ภัย)

thumbs
นายพิชิต ส่งเสริม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(กู้ชีพกู้ภัย)

thumbs
นายอำนาจ สายวรณ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(กู้ชีพกู้ภัย)

thumbs
นายเพลิน บุญสีราช
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(กู้ชีพกู้ภัย)

thumbs
นายพร้อมพงษ สีสมัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(กู้ชีพกู้ภัย)

Share on Line
Share on Pinterest