thumbs
นางวันดี จำปาพรม
ผู้อำนวยการกองคลัง

default
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

thumbs
นางสุจิตรา นิรานนท์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

thumbs
นางสาวพจชนก ศรีสมบัติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

thumbs
นางสาวสลักจิต ศิริเสถียร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

default
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

thumbs
นางสาวนงลักษณ์ การะไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

default
(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินเเละการบัญชีปฏิบัติงาน

Share on Line
Share on Pinterest