default
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

thumbs
นายวีระยุทธ หลินหะตระกูล
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
default
(ว่าง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

thumbs
นางสาวศตพร เครือดี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

thumbs
นายพัดชา ธานีโรจน์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

thumbs
นายวิทยา สมนา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

thumbs
นายกรภัทร์ บุปผาดา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

Share on Line
Share on Pinterest