thumbs
นางสาววรัญญา จำปาเนตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

thumbs
นางชุริพร เรืองบุญ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

thumbs
นางวันนา ทวีศักดิ์
ครู (คศ.2) ศพด.นาไร่ใหญ่

thumbs
นางสาววิไลวรรณ พยุงวงศ์
ครู (คศ.2) ศพด.บ้านหนองคล้า

thumbs
นางศรีนวล เมืองจันทร์
ครู (คศ.1) ศพด.วัดนาสะอาด

thumbs
นางละอองดาว สารธิมา
ครู (คศ.1) ศพด.บ้านคึมข่า

thumbs
นางศิริภา กัลยาพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคึมข่า

thumbs
นางสงกรานต์ มารัตน์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.นาไร่ใหญ่

thumbs
นางประภัสสร พิมพ์พงษ์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.นาไร่ใหญ่

thumbs
นางแสงเดือน อุลาเลิศ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหนองคล้า

thumbs
นางสาวพรชนก มาศพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดนาสะอาด

thumbs
นายเอกพล ท้าวอานนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นางสาวศิริพร ศรีโชค
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ศพด.บ้านนาไร่ใหญ่

Share on Line
Share on Pinterest