thumbs
นางสุชาดา แสนสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

thumbs
นางสุชาดา แสนสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

default
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

thumbs
นายสุบิน ขาวเผือก
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

thumbs
นายวีระศักดิ์ อ้วนดี
พนักงานคนงานทั่วไป
(ปฏิบัติงานประจำรถขยะ)

thumbs
นายไพบูลย์ บ้งชมโพธิ์
พนักงานคนงานทั่วไป
(ปฏิบัติงานประจำรถขยะ)

thumbs
นางสาวธิดารัตน์ โทนุวงศ์
พนักงานคนงานทั่วไป
(ปฏิบัติงานธุรการ)

thumbs
นายปรีดา คำหอม
พนักงานคนงานทั่วไป
(ปฏิบัติงานประจำรถขยะ)

thumbs
นางสาวนภัสสร น้ำเงิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

Share on Line
Share on Pinterest