วันที่ หมวดหมู่ รายการ
29 พ.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อจ 2011 ชยางกูร - บ. หนองทับม้า บ้าน นาไร่ใหญ่ ถนนชยางกูร-บ้านหนองทับม้า (เส้นแยกหลังโรงพยาบาลเสนางคนิคม) หมู่ที่ 8 ตำบล เสนางคนิคม เทศบาลตำบลสิริเสนางค์ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
24 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถแทรกเตอร์ ยี่ห้อกาโน่ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๗๓ อำนาจเจริญ ของเทศบาลตำบลสิริเสนางค์ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสิริเสนางค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลสิริเสนางค์ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบำรุงซ่อมแซม รถบบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๖๕๕ อจ ของเทศบาลตำบลสิริิเสนางค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมากู้ชีพกู้ภัยตามโครงการศูนย์กู้ชีพกู็ภัย เทศบาลตำบลสิริเสนางค์ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างเดือนตุลาคม ๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ต.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมากู้ชีพกู้ภัยตามโครงการศูนย์กู้ชีพกู้ภัย เทศบาลตำบลสิริเสนางค์ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๖๔ - เดือน มีนาคม ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ต.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมากู้ชีพกู้ภัยตามโครงการศูนย์กู้ชีพกู้ภัย เทศบาลตำบลสิริเสนางค์ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๖๔ - เดือน มีนาคม ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ต.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษี เทศบาลตำบลสิริเสนางค์ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิด ยู เอส ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๒๙,๗๐๐ กล่อง ราคากล่องละ ๗.๘๒ บาท สำหรับโรงเรียน จำนวน ๕ แห่งจำนวนนักเรียน ๔๕๐ คน ภายในเขตเทศบาลตำบลสิริเสนางค์ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ต.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ จนถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ต.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลบุคคลสังกัดกองช่างปฏิบัติงานด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สิ่งสาธารณูปการ และงานด้านสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ต.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลบุคคลสังกัดกองช่างปฏิบัติงานด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สิ่งสาธารณูปการ และงานด้านสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มคึมแสงบ้านบกหมู่ที่ 14 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 200 ม.หนา 0.15 ม.ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-2-204 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนลูกรังข้างโรงเรียนบ้านบก หมู่ที่ 2 ผิวจราจรลูกรังอัดแน่นกว้าง 4 ม. ยาว 1,130 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,520 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายนา ผอ.สมภาส หมู่ที่ 2 บ้านบก ผิวจราจรลูกรังอัดแน่นกว้าง 6 ม. ยาว 450 ม.หนา 0.25 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,700 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างประปาถังสูง หมู่ที่ 2 บ้านบก ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างประปาถังสูง หมู่ที่ 2 บ้านบก ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มคึมแสงบ้านบกหมู่ที่ 14 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 200 ม.หนา 0.15 ม.ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-2-204 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนลูกรังข้างโรงเรียนบ้านบก หมู่ที่ 2 ผิวจราจรลูกรังอัดแน่นกว้าง 4 ม. ยาว 1,130 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,520 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest